S.C. Cepromin S.A.
S.C. Cepromin S.A.
S.C. Cepromin S.A.

Domenii principale de activitate ale institutiei:

 • Cercetare, inginerie tehnologica si proiectare pentru:CEPROMIN SA Deva
  • Elaborare tehnologii de exploatare a zacamintelor miniere si de preparare a minereurilor

  • Intocmire studii de fezabilitate, studii economice, de organizare a productiei, studii de informatica minier, oferte tehnice pentru exploatarile miniere si de preparare a minereurilor

  • Elaborare tehnologii de valorificare a deseurilor miniere (din halde de steril si iazuri de decantare) si metalurgie (cenusi, zguri) in industria materialelor de constructii si de ecologizare a terenurilor eliberate de aceste deseuri

  • Mecanizarea si automatizarea proceselor industriale

  • Instalatii electromecanice, termoenergetice, de transport, alimentari si epurari ape

  • Elaborare de tehnologii pentru protectia si ameliorarea calitatii factorilor de mediu, reabilitarea zonelor afectate de activitati industriale, monitorizarea factorilor de mediu

 • Inginerie tehnologica, proiectare si expertizare pentru constructii industriale, civile si sociale, pentru drumuri si poduri, halde si iazuri de decantare, regularizari de rauri

 • Intocmire documentatii pentru obtinere licenta/permis de exploatare pentru cariere si balastiere

 • Intocmire documentatii si proiecte tehnice de inchidere a minelor, inclusiv de refacere a mediului afectat de activitatile desfasurate

 • Intocmire documentatii pentru obtinerea acordurilor si autorizatiilor de mediu: studii de impact, bilanturi de mediu, studii de evaluare a riscului

 • Intocmire documentatii pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

 • Elaborarea de studii geotehnice si hidrogeologice; studii de evaluare a starii de siguranta pentru iazurile de decantare, masuratori geo-topo etc.

 • Determinari caracteristici de compactare, umiditate, granulometrie, incercari Proctor pentru terasamente diguri/baraje si drumuri.
 • Efectuare analize fizico-chimice, mineralogce, geochimice si structurale pentru minereuri si produse miniere, analize si elaborari de standarde; analize fizico-chimice pentru factorii de mediu (apa, aer, sol)

 • Ofera consultanta de specialitate si domenii ca: extractia si prepararea minereurilor, hidrometalurgie, chimie, geologie, constructii civile si inductriale, electronica, electrotehnica, mecanica etc.
 • Softuri specifice pentru activitatea de extractie a minereurilor si protectia mediului.

Societatea Comercialã CEPROMIN S.A. Deva s-a constituit pe structura Institutului de Cercetare, Inginerie Tehnologicã ºi de Proiectare a Lucrãrilor de Construcþii ºi Instalaþii pentru Minereuri Deva, înfiinþat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 130/21 mai 1977 ca proiectant general pentru Centrala Minereurilor Deva.

Recomandari privind activitatea desfasurata in ultimii 3 ani:

S.C. DEVA GOLD S.A. Deva

M.E.C.M.A. – D.G.R.M. - S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureºti

C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva

ARCELOR MITTAL S.A. Hunedoara ºi Galaþi

S.C. STRABAG S.R.L. Bucureºti

S.C. BÃIÞA BIHOR S.A. ªtei

S.C. POMPONIO S.A. Alba Iulia

S.C. TINO BETON S.A. Deva

S.C. CARPAT BETON S.R.L. Bucuresti

SUCURSALA ELECTROCENTRALE Paroºeni

S.C. CUPRUMIN S.A. Abrud

S.C. MACON S.R.L. Deva

S.C. TALC DOLOMITÃ S.A. Hunedoara

S.C. MOLDOMIN S.A. Moldova Nouã

S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L. Deva

S.C. COMTRAM S.A. Sibiu

PRIMÃRIA COMUNEI Dobra

S.C. GAVELLA COM SRL Oradea

S.C. PROSERV SA Hunedoara

S.C. TALC DOLOMITA Zlasti

S.C. MACON SRL Deva

PRIMARIA COMUNEI BERIU


- Licenþa de exploatare pentru proiectul – exploatarea zãcãmântului auro - argentifer de la Certej, jud. Hunedoara

-Proiect tehnic de exploatare a minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, jud. Hunedoara

-Proiect tehnic de închidere ºi ecologizare a minei Teliuc, jud. Hunedoara

-Proiect tehnic de închidere ºi ecologizare a minei Baia de Arieº, jud. Alba

-Documentaþii pentru obþinerea avizelor ºi acordurilor la balastiera Brâznic, jud. Hunedoara

-Documentaþii pentru obþinerea avizelor ºi acordurilor la balastiera ªãuleºti, jud. Hunedoara

-Proiect tehnic de închidere ºi ecologizare a minei Bãlan. jud. Harghita

-Proiect tehnic de închidere ºi ecologizare a minei Bãiþa Plai, jud. Bihor

-Proiect tehnic pentru lucrãri de intervenþie, remediere, exploatare ºi servicii privind obþinerea documentelor de reglementare pentru staþiile de neutralizare ape cianurice Valea Sartãº, ºi epurare ape de minã de la galeria Pacea, mina Baia de Arieº, jud Alba.

-Plan de gestionare a deºeurilor – Proiect de exploatare a minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, jud. Hunedoara

-Plan de gestionare a deºeurilor pentru  perimetrul de dezvoltare-exploatare Bãiþa Bihor (mina, cariera, uzina de preparare a minereurilor, halzi de steril de mina), jud. Bihor

-Plan de refacere a mediului pentru cariera de calcare din perimetrul Bãiþa Bihor

-Proiect tehnic de refacere a mediului  pentru cariera de calcar Baita Bihor

-Plan de refacere a mediului pentru perimetrul Certej, judeþul Hunedoara

-Proiect tehnic de refacere a mediului pentru perimetrul Certej, judeþul Hunedoara

-Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Beriu, jud. Hunedoara

-Raport de mediu pentru Planul Urbanistic General al comunei Dobra, jud. Hunedoara

-Documentaþie tehnicã pentru obþinerea autorizaþiei de gospodãrire a apelor pentru punctul de lucru Cãlan a S.C. PROSERV S.A., jud. Hunedoara

- Servicii de asistenþã tehnicã din partea proiectantului pentru actualizarea devizelor generale la 30.12.2011 la obiectivele: Ruºchiþa Complexe jud. Caraº Severin, Boiþa Haþeg jud. Hunedoara, Complex Vechi Puþ Iosif jud. Alba, Sasca Montanã jud. Caraº Severin, Bãlan Central jud. Harghita, Muncel jud. Hunedoara, Fagu Cetãþii jud. Harghita, Baia de Aramã jud. Mehedinþi, Vãrad Inferior jud. Caraº Severin, Bãiºoara jud. Cluj, Buturoasa jud. Alba, Baia de Arieº jud. Alba,  Zlatna Parþial jud. Alba, Sântimbru Bãi jud. Harghita, Ghelari Est jud. Hunedoara, Deva jud. Hunedoara, Ruda Brad jud. Hunedoara, Puþ 5 iaz 2, 3 ºi 3a jud. Harghita, Brusturi jud. Arad, Brad Parþial jud. Hunedoara, Barza jud. Hunedoara, Vãrad Superior jud. Caraº Severin, Bãlan jud. Harghita, Zlatna jud. Alba ºi Brad jud. Hunedoara.

-Proiect tehnic procesare zgurã caldã la ARCELOR MITTAL Hunedoara

-Documentaþie tehnicã pentru obþinerea autorizaþiei de gospodãrire a apelor pentru staþia de spãlare-sortare agregate situatã în Sãuleºti-balastiera Sãuleºti, jud. Hunedoara, Staþia de betoane Deva – Sântandrei, Staþia de agregate Deva-Sântandrei;

-Mãsurãtori topografice halda de zgurã ARCELOR MITTAL Galaþi, la toate obiectivele de proiectare

-Documentaþie pentru obþinerea autorizaþiei de gospodãrire a apelor pentru baza de producþie S.C. POMPONIO S.A. Simeria Veche, TINO BETON Deva, S.C. VIVA CONSTRUCT S.R.L. Deva,

-Extinderea traseului de hidrotransport tulburealã sterilã la iazul de decantare Valea Seºei-Abrud

- Servicii de elaborare a studiilor pentru stabilirea celor mai adecvate solutii de optimizare a statiilor de epurare ape de mina aferente etapei a III-a din Programul Unic de Etapizare convenit cu ANAR, aprobat din HG nr. 997/2010, pentru realizarea lucrarilor si masurilor necesare in vederea eliberarii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor pentru statia de epurare Boita Hateg


 

- Documentaþie tehnicã pentru obþinerea Autorizaþiei de Mediu ºi a Autorizaþiei de Gospodãrirea Apelor pentru Staþie de Betoane Deva - punctul de lucru Sântandrei, jud. Hunedoara

- Proiect Tehnic - lucrãri suplimentare Staþie de Betoane Deva - punctul de lucru Sântandrei, jud. Hunedoara

- Proiect tehnic pentru montarea, amplasarea, punerea în funcþiune ºi operarea staþiei modulare pilot de epurare a apelor de minã din cadrul perimetrului minier Roºia Montanã – galeria orizont 714”